เดี่ยวไมโครโฟน 11 (ฉบับเต็ม) โดย EVS Entertainment